Huis ter Leede doorloopt succesvol kwaliteitstraject

Huis ter Leede heeft vanaf het najaar van 2015 tot en met november 2017 met ondersteuning van Waardigheid en trots, in het kwaliteitstraject ‘Huis ter Leede werkt aan liefdevolle en professionele zorg voor haar bewoners met dementie’, gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van zorg. Aanleiding was dat aan de kwaliteit van de zorg jarenlang te weinig aandacht besteed. Er waren zelforganiserende teams geïntroduceerd, maar zonder kaders en randvoorwaarden. Het resultaat was dat de teams “maar wat deden” zonder een visie, ondersteunende structuren en begeleiding. Jarenlang was weinig gedaan aan deskundigheidsbevordering en kwaliteit van zorg. Dat bleek ook uit een HKZ-audit uit 2014, waaruit naar voren kwam dat een jaarlijkse cyclus van planning en control ontbrak.

Download en lees verder

De bestuurder was daarom vastbesloten de kwaliteit van zorg aan te pakken met het kwaliteitstraject. Om tot kwaliteitsverbetering te komen, is een plan van aanpak uitgewerkt. Vanuit de vijf pijlers van goede zorg zijn doelen en resultaten geformuleerd. Die vijf pijlers zijn:

 • Samenwerking met de cliënt, informele zorg en zorgverlener.
 • Basiszorg op orde, veilige zorg.
 • Meer ruimte voor en kwaliteit van de professional.
 • Governancy en bestuurlijk leiderschap.
 • Openheid en transparantie.

Doelen

 1. Ontwikkeling van de kwaliteit van medewerkers.
 2. Verbeteren van het welbevinden van de bewoners met dementie.
 3. Meer zeggenschap voor deze bewoners.
 4. Vergroten van het werkplezier van medewerkers.

Resultaten

Voor elk doel is onderzoek gedaan. Deels door medewerkers- of cliëntenonderzoek. En deels is er onderzoek gedaan op thema’s waarvan betrokkenen vonden dat de kwaliteit onder de maat was en waar verbetering noodzakelijk was. Er is een nul-, een tussen- en een eindmeting gedaan. Hieronder de conclusies per doelstelling:

 1. Het werken aan structurele kwaliteitsverbetering vergt tijd en structurele aandacht, ook om terugval te voorkomen. De organisatie werkt daar gestaag aan op individueel en teamniveau.
 2. Hoewel de streefwaarde van dertig levensboeken niet is behaald, kan gezegd worden op grond van het andere onderzoek naar Welbevinden, dat het welbevinden van de bewoners met dementie ruim verbeterd is ten opzichte van de nulmeting. Overige observaties laten zien dat het ook in de praktijk zichtbaar is dat er meer tijd en aandacht is voor het welbevinden van de bewoner.
 3. De streefwaarde is niet behaald, maar er is veel neergezet. Onderdelen die in het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg veel nadruk hebben gekregen, zoals de persoonsgerichte insteek en de samenwerking tussen zorg, familie en vrijwilligers, krijgt al goed gestalte. Ook het toepassen van nieuwe methodieken draagt daaraan bij. Zo gaat Huis ter Leede in 2018 werken met de methode Dementia Care Mapping. Door het observeren van de bewoner kijken medewerkers hoe deze bewoner het beste ondersteund kan worden.
 4. Van nul, tussen- en eindmeting is op alle onderdelen een verbetering zichtbaar. Bij alle metingen op alle onderdelen een verbetering die groter is dan de streefwaarde. De resultaten laten zien dat de medewerkers meer werkplezier ervaren.

De organisatie heeft op alle gestelde doelen flink vooruitgang geboekt. Uit de metingen en wat we zien in de praktijk blijkt dat het welbevinden en participatie van de bewoners zijn toegenomen. Ook de kwaliteit van de medewerkers en het werkplezier van de medewerkers is gestegen. De samenwerkingsproblemen met de specialisten ouderengeneeskunde zijn in onderling overleg met de medewerkers verholpen. Huis ter Leede heeft met vier huiskamerbijeenkomsten per jaar belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de samenwerking met familie en mantelzorgers.

Meer weten over het kwaliteitstraject van Huis ter Leede?


Geplaatst op: 11 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 11 oktober 2018