Handreiking Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Geplaatst op: 18 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken steeds meer samen in de eerste lijn. Door de transities in de langdurige zorg wonen steeds meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag zelfstandig thuis of in een kleinschalige woonvorm. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de patiƫnt en verantwoordelijk voor de algemene geneeskundige zorg.

Driekwart van de huisartsen heeft echter onvoldoende tijd en te weinig expertise binnen de huisartsenpraktijk voor ouderen met een complexe zorgvraag. Wanneer de zorgzwaarte de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. Als beide partijen dat wensen, kan de specialist ouderengeneeskunde de behandeling tijdelijk overnemen. In een zorginstelling met toelating voor Wlz-behandeling is de specialist ouderengeneeskunde de aangewezen arts voor zowel de algemene als de specialistische geneeskundige zorg. De huisarts kan in deze situatie het algemene geneeskundige deel van de zorg overnemen.

Samenwerkingsafspraken

Het is belangrijk dat er goede (werk)afspraken komen over de verantwoordelijkheidsverdeling in de verschillende situaties van samenwerking. De LHV en Verenso vinden het belangrijk dat huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde lokaal of regionaal samenwerkingsafspraken maken. Op 27 november 2014 sloten de partijen dan ook een convenant. Met als doel: afspraken maken rondom samenhangende geneeskundige zorg voor ouderen in de thuissituatie. De handreiking ‘Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde’ is een nadere uitwerking van het convenant en biedt handvatten om de samenwerking vorm te geven. Ook geeft het een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden en andere aandachtspunten voor een goede samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Meer weten