Handboeken kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar

Geplaatst op: 1 september 2020
Laatst gewijzigd op: 1 september 2020

Verpleeghuizen zijn verplicht om jaarlijks twee sets met kwaliteitsgegevens aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. De twee handboeken met een toelichting op de twee sets van kwaliteitsindicatoren op het gebied van basisveiligheid en personeelssamenstelling en de meetinstructie voor het verslagjaar 2020 zijn nu beschikbaar op de website Zorginzicht.nl.

Kwaliteitsinformatie

Voor de verpleeghuiszorg gelden momenteel twee sets van kwaliteitsindicatoren die samen kwaliteitsinformatie opleveren over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De sets van indicatoren zijn direct verbonden aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze indicatoren zijn:

 • Indicatoren basisveiligheid
 • Indicatoren personeelssamenstelling

Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft zes thema’s benoemd die
belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten:

 • decubitus
 • advance care planning
 • medicatieveiligheid
 • gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking
 • continentie
 • aandacht voor eten en drinken

Op deze thema’s zijn door Verenso en V&VN indicatoren ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren in teams op deze thema’s een impuls te geven. De indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van 2019.

Kwaliteitsverslag en cliëntervaringen

Daarnaast zijn er nog twee indicatoren gekoppeld aan overige verplichtingen die
vastliggen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;

 • De vindplaats (URL) van het kwaliteitsverslag van de organisatie
 • de aanlevering van de jaarlijks verplichte cliëntervaring score (Net Promotor Score, aanbevelingsvraag ZorgkaartNederland.nl of totaalscore ZorgkaartNederland.nl).

Kwaliteitsindicatoren personeelssamenstelling

Zorgorganisaties moeten (op organisatieniveau) gegevens aanleveren met betrekking tot de personeelssamenstelling. Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht. In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn vijf indicatoren genoemd met betrekking tot personeelssamenstelling:

 • aard van de aanstellingen
 • kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
 • ziekteverzuim
 • in-, door- en uitstroom
 • ratio personeelskosten/opbrengsten

Lerend vermogen verpleeghuiszorg

Er wordt momenteel nog gewerkt aan een kwaliteitsinstrument bedoeld als methode voor zelfevaluatie binnen verpleeghuiszorginstellingen, om zicht en grip op leren en ontwikkelen te krijgen. Dit is nog één van de lopende ontwikkelopdrachten voor de sector vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Meer weten