Forse investering in kwaliteit van leven verpleeghuizen

Op 2 oktober heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer met de ‘Kamerbrief over kaders langdurige zorg 2016’ geïnformeerd over het definitieve kader voor de contracteerruimte Wet langdurige zorg (Wlz) 2016 en het maximale budget voor het persoonsgebonden budget (pgb).

Zoals aangekondigd in het plan Waardigheid en Trots zal fors worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het leven in de verpleeghuizen. In totaal is hiervoor in de begroting van VWS vanaf 2016 aanvullend € 140 miljoen oplopend tot structureel vanaf 2020 € 210 miljoen beschikbaar gesteld. Daarbovenop wordt de geplande taakstelling uit het regeerakkoord op de Wlz van € 45 miljoen in 2016 geschrapt.

Ruimte voor professional en versterking cliëntenraden

De kwaliteit van zorg moet omhoog en beter aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt en daarvoor hebben professionals de ruimte en competenties nodig. Met deze intensiveringsmiddelen zijn extra dagactiviteiten voor ouderen in een verpleeghuis mogelijk en kan worden geïnvesteerd in de opleiding en bijscholing van professionals in de verpleeghuiszorg.

Zij krijgen meer ruimte om het vak waarvoor zij gekozen hebben uit te oefenen zoals de cliënt dat nodig heeft, waarbij ook aandacht zal zijn voor de aanpak van administratieve lasten. De intensiveringsmiddelen worden voor het overgrote deel voor deze doelen aangewend. Om de zorgaanbieders te helpen bij de verbetering van kwaliteit krijgen zij daarnaast extra ondersteuning, worden cliëntenraden versterkt, krijgen de zorgkantoren meer armslag om zich te richten op kwaliteitsverbetering, en worden zij waar nodig ondersteund om best practice te worden of een urgent kwaliteitprobleem aan te pakken.

Tegelijkertijd zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg investeren in vernieuwing van het toezicht, waarbij de nadruk meer komt te liggen op de beleving van cliënten en hun naasten.

Afspraken zorgkantoren en zorgaanbieders

Om zeker te stellen dat deze intensiveringsmiddelen ook worden aangewend zoals bedoeld zal het ministerie van VWS de komende periode afspraken maken met de zorgkantoren en zorgaanbieders. Daarna zal bekend worden op welke wijze en wanneer deze extra middelen beschikbaar worden gesteld. In het budgettair kader voor 2016 zijn daarom de intensiveringsmiddelen voor verpleeghuizen nog niet opgenomen. Het terugdraaien van de eerder genoemde Wlz-taakstelling ter hoogte van € 45 miljoen in 2016 is wel reeds in het kader verwerkt.

Budgettair kader Wlz

Het budgettair kader voor zorg in de Wlz bestaat uit de contracteerruimte en het subsidieplafond voor het pgb. Zorgkantoren hebben de mogelijkheid om te schuiven tussen de contracteerruimte en het pgb-kader, mits het totale kader niet wordt overschreden.

Het Wlz-kader (exclusief de herverdelingsmiddelen) bestaat uit:

  • de contracteerruimte voor zorg in natura ter hoogte van € 16.585 miljoen;
  • het maximumbudget voor pgb’s ter hoogte van € 1.575 miljoen.

Meer weten


Geplaatst op: 5 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 7 oktober 2015