Eindrapportage Ruimte voor verpleeghuizen

Geplaatst op: 26 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 19 januari 2023

De afgelopen twee jaar hebben 168 verpleeghuizen gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. Dat gebeurde onder de vlag van het programma Waardigheid en trots, onderdeel Ruimte voor verpleeghuizen.

De verpleeghuizen hebben inmiddels 150 verbeterplannen rond 10 thema’s afgerond. De plannen variëren van instrumenten voor het beter inzichtelijk maken van de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven, de ontwikkeling en implementatie van een zorgleefplan, de inzet van een familiecoach, tot aan een verscherping van de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen en een experiment voor een verkorte procedure van indicatiestelling.

Effecten voor cliënt, zorgprofessional en mantelzorger

In de eindrapportage staat wat de verbeterplannen hebben opgeleverd voor de cliënt, mantelzorger en zorgprofessional. De positieve effecten voor cliënten worden vooral uitgelegd als een toename in het hebben van aandacht voor de individuele behoeften. Deelnemende zorgaanbieders en cliëntenraden geven aan dat de cliënt of bewoner meer regie en eigenaarschap ervaart en dat meer wordt aangesloten bij de belevingswereld. Als het gaat om effecten voor zorgprofessionals, dan hebben deze met name betrekking op deskundigheidsbevordering en gedragsverandering ten aanzien van het benaderen van de bewoner en het betrekken van naasten bij de zorg en het leven van cliënten. Onderdeel hiervan is de toegenomen leer- en verbetercultuur bij zorgprofessionals.

Publicaties als inspiratie

Op themaniveau zijn de resultaten vertaald naar verschillende overkoepelende publicaties die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn.

Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde Experiment verkorte indicatiestelling Persoonsvolgend budget Werken met zorgplannen Informatiewijzer cliëntportalen Deskundigheid professionals Communiceren met familie Instrumenten Ken je cliënt Werkbox Intimiteit & seksualiteit Samenwerking tussen client-mantelzorger-professional Nieuwe vormen van medezeggenschap Vrijheid & veiligheid Kwaliteit bij kleinschalig wonen Kwaliteit bij zelfsturing Inzicht in kwaliteit Online leerproducten voedselveiligheid Weekkalender voedselveiligheid Implementatie toolkit technologie

Klik op de links in bovenstaand overzicht om de desbetreffende publicatie te lezen.

Nieuw élan

Ruimte voor verpleeghuizen heeft bijgedragen aan een nieuw élan in de sector. Er is een sterke beweging naar continue verbetering in gang gezet, waarbij de cliënt centraal staat en professionals trots zijn op hun werk. Waarbij zorgaanbieders op een andere wijze denken en doen. En het van elkaar leren steeds meer vorm krijgt. De komst van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het vernieuwde Toetsingskader van de IGJ in 2017 hebben de beweging een extra stimulans gegeven. Bekijk ook de compilatievideo waarin een inkijkje wordt gegeven in de opbrengsten van Ruimte voor verpleeghuizen:

Kennis en ervaringen delen

De 150 verpleeghuizen hebben binnen de themagroepen hun kennis en ervaring onderling uitgewisseld om van elkaar te leren. Themacoördinatoren hebben de zorgaanbieders ondersteund. Als vraagbaak, verbinder, sparringspartner of aanjager. Daarnaast is er via de communicatiekanalen van Waardigheid en trots en andere media veel gepubliceerd. Over onder andere praktijkvoorbeelden, artikelen van bijeenkomsten, beleid en tools. De afgelopen twee jaar is het bereik steeds blijven groeien als het gaat om de bezoekers van de website, de nieuwsbrief, Facebook en Linked In. Zie kader.

Terug naar 2015

Voormalig staatssecretaris Van Rijn presenteerde begin 2015 het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’, als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Alle verpleeghuizen kregen in de oproep om samen met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad verbeterplannen in te dienen. Op basis daarvan zijn 168 zorgaanbieders met één of meerdere verbeterplannen gekomen. De Taskforce van het programma Waardigheid en trots bestaat uit V&VN, ActiZ, BTN, LOC in Zeggenschap, Verenso, Patientenfederatie, IGJ en VWS.

Feiten en cijfers

Overzicht van de thema’s en aantal deelnemende verpleeghuizen *

1. Driehoek cliënt, professionals en mantelzorger: 68
2. Client centraal: 11
3. Meten en verantwoorden van kwaliteit: 45
4. Vrijheid & veiligheid – BOPZ: 15
5. Voedselveiligheid – HACCP: 7
6. Indicatiestelling: 12
7. Persoonsvolgende bekostiging in de instelling: 11
8. Persoonsvolgende bekostiging in de keten: 6
9. Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen: 7
10. Domeinoverstijgende bekostiging: 6
11. Deskundigheidsbevordering van professionals: 6
12. Technologie als onderdeel van het zorgproces: 6
13. Zeggenschap als onderdeel van het zorgproces: 6
*Een deel van de zorgaanbieders heeft overlap in de thema’s doordat zij hebben deelgenomen met meerdere verbeterplannen. Aan de 3 laatste thema’s doen 18 organisaties mee en die ronden hun verbeterplannen af in juni 2018.

Kennisprogramma Ruimte voor verpleeghuizen levert vijf kennisdossiers

De 169 zorgaanbieders die deelnamen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen leveren ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan nieuw elan en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Maar werken de ingezette interventies? Is er aanvullende kennis voorhanden en hebben de interventies in de context van andere organisaties een kans om ook daar succesvol te zijn? Om antwoord te krijgen op deze vragen is in 2017 het kennisprogramma Waardigheid en trots gestart. Tijdens dit programma werden vijf thema’s onderzocht en werd gekeken in hoeverre projecten op zichzelf staan of dat ze breder toepasbare kenniswaarde opleveren. Met als insteek: wat werkt wel, wat werkt niet en waarom is dat zo. Oftewel: state of the art kennis. Dat leverde vijf kennisdossiers op.

Meer weten