Eindevaluatie experiment indicatiestelling Waardigheid en trots

Op 25 november jl. is de eindevaluatie van het experiment indicatiestelling van Waardigheid en trots gepubliceerd. De eindevaluatie biedt VWS aanknopingspunten om de komende maanden te verkennen of en hoe de werkwijze waarmee is geëxperimenteerd, verder kan worden uitgerold. De eindevaluatie is uitgevoerd door Berenschot. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de eindevaluatie.

Experiment indicatiestelling

De eindevaluatie van Berenschot heeft betrekking op het experiment Indicatiestelling Wlz dat onder het programma Waardigheid en trots is gestart in 2016, en dat onlangs door voormalig staatssecretaris Martin van Rijn is verlengd met één jaar (tot en met 2018). Onder Waardigheid en trots hebben zestien instellingen de ruimte gekregen te experimenteren met indicatiestelling. De zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op. Het CIZ toetst ieder advies op basis van een door de zorgaanbieders ingevuld format en neemt het besluit. De werkwijze bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan in het experiment regelarme instellingen (ERAI).

Eindevaluatie door Berenschot

De eindevaluatie beschrijft de bevindingen die in het onderzoek van Berenschot naar voren zijn gekomen. Berenschot heeft hiertoe interviews gehouden met vertegenwoordigers van de betrokken zorgaanbieders, met het CIZ, met individuele cliënten, met het Zorginstituut Nederland en met zorgorganisaties die niet deelnemen aan het experiment. Daarnaast is onder cliënten een enquête uitgezet. Ook kwantitatieve gegevens zijn geanalyseerd.

De eindevaluatie biedt VWS aanknopingspunten om de komende maanden te verkennen of en hoe de werkwijze waarmee is geëxperimenteerd, verder kan worden uitgerold. De eindevaluatie laat zien dat het proces van indicatiestelling met de werkwijze aanzienlijk versneld kan worden. Het indicatiebesluit komt binnen twee dagen tot stand, en de cliënt ervaart de geëxperimenteerde werkwijze als minder belastend.

In de verkenning zal ook aandacht zijn voor de kanttekeningen die in de eindevaluatie worden geplaatst over onder meer de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de indicatie-adviezen. Uit de resultaten van de steekproef die het CIZ enige tijd geleden bij aanbieders heeft gedaan, komt naar voren dat de dossiers bij aanbieders nog verbetering behoeven.

Aanbieders staan ervoor open om te bezien op welke wijze deze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, in samenwerking met het CIZ. De inspanningen zijn er op gericht om vóór het einde van het jaar zo concreet mogelijke werkafspraken voor 2018 vast te leggen.

Meer weten

 


Geplaatst op: 4 december 2017
Laatst gewijzigd op: 26 februari 2018