Experiment indicatiestelling deelnemers afgerond

Geplaatst op: 21 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2018

De Jonge wil de reguliere indicatieprocedure uitgevoerd door het CIZ, fors versnellen en verbeteren waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling geborgd blijft. De minister is hierover met het CIZ in gesprek. De zestien zorgaanbieders die deelnamen aan het experiment met indicatiestelling van Waardigheid en trots blijven doorgaan met deze werkwijze totdat het CIZ het indicatiestellingsproces heeft versneld en verbeterd. Dit staat in de brief over de toekomst indicatiestelling Wlz die minister De Jonge 19 oktober 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

Het CIZ heeft een steekproef genomen onder 103 dossiers om de kwaliteit van het experiment met indicatiestelling van Waardigheid en trots te toetsen. De steekproef laat een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van de steekproef van zomer 2017. Zowel door het CIZ als door zorgaanbieders is veel geïnvesteerd om de resultaten te verbeteren. Hoewel dit effect heeft gehad, blijft het percentage ‘juiste besluiten’ onder de norm van 95 procent die voor de reguliere CIZ-besluiten geldt.

Keuzevrijheid en onafhankelijkheid

Daarnaast blijkt uit een verkenning dat een meerderheid van betrokken partijen de voorkeur geeft aan een versnelling van het indicatiestellingproces door het CIZ, boven een bredere uitrol van de werkwijze onder Waardigheid en trots. Zij hechten er aan dat de keuzevrijheid van de cliënt en de onafhankelijkheid van de indicatiestelling zo goed mogelijk geborgd zijn.

Pilots gericht op versnelling

Onlangs is het CIZ gestart met een aantal pilots, gericht op versnelling. De versnelling houdt in dat het CIZ een volledige aanvraag  binnen zeven werkdagen afhandelt. De versnelling wil De Jonge, afhankelijk van de resultaten van de pilots en de financiële inpasbaarheid, in 2019 landelijk invoeren. Het CIZ wil in de loop van 2020 95 procent van de digitale aanvragen van zorgaanbieders binnen zeven werkdagen afhandelen.

Onder Waardigheid en trots startten zestien instellingen in 2016 het experiment met indicatiestelling. De zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op. Het CIZ toetst ieder advies op basis van een door de zorgaanbieders ingevuld format en neemt het besluit. Door deze werkwijze kan het indicatiebesluit in twee dagen worden afgegeven.

Meer weten