Atlant doorloopt succesvol kwaliteitstraject: ‘Zorgen voor kwaliteit van zorg en leven’

Geplaatst op: 3 april 2017
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2017

Atlant heeft van juni 2015 tot december 2016, met ondersteuning van het programma Waardigheid en trots, in het kwaliteitstraject ‘Zorgen voor kwaliteit van leven’ gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan en leven van haar cliënten. De directe aanleiding voor het uitvoeren van dit intensieve verandertraject ten behoeve van kwaliteitsverbetering waren de uitkomsten van herhaalde bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) in 2014 en 2015 bij één van de locaties. De IGZ constateerde tekortkomingen op onderdelen van de normen verantwoorde zorg, o.a. het gebied van medicatieveiligheid en het zorgdossier.

Download
Bekijk en download direct het rapport ‘Werken aan kwaliteitsverbetering’ van Atlant

De nieuwe bestuurder en het MT waren en zijn vastbesloten de vraagstukken en beoogde verbeteringen van kwaliteit van zorg en leven op te pakken en naar een hoger plan te brengen. Daarvoor is het project ‘Zorgen voor kwaliteit van zorg en leven’ gestart. De beoogde verbeteringen moeten worden doorgevoerd op alle locaties van Atlant.

Belangrijke verbeterpunten

 • Opstellen en eigen maken van een visie op persoonsgerichte zorg
 • Verbetering in zorgdossier en rapportages
 • Basis op orde: verzorgenden werken conform normen Verantwoorde Zorg
 • Verbeteren organisatiecultuur
 • Meer verantwoordelijkheden en ruimte voor teams

Doelen en resultaten

Een rondgang langs betrokkenen laat zien dat er een ontwikkeling op gang is gekomen bij Atlant. Het belangrijkste succes is dat – naast de direct zicht- en meetbare veranderingen in het primaire zorgproces – de organisatiecultuur verandert. Er is sprake van een open dialoog en een cultuur waarin mensen steeds meer kunnen en durven bespreken. Daardoor ontstaat een sfeer waarin de noodzaak voor verandering beter zichtbaar wordt en teams stappen zetten om die veranderingen in de praktijk vorm te geven. Uiteraard zijn er verschillen zichtbaar en kunnen teams van elkaar leren.

Ook op het gebied van leiderschap is er het nodige veranderd. In plaats van een top down-sturing is er nu veel meer sprake van faciliterend leiderschap. Er is geïnvesteerd in scholing en coaching van leidinggevenden om hier in de praktijk invulling aan te geven. Een faciliterende manier van leiding geven biedt nieuwe kansen op verbindingen tussen mensen, teams en afdelingen en leidt tot een verbetering in de organisatiecultuur. En ook dat komt uiteindelijk ten goede aan de cliënten.

Wat merken de cliënten van de veranderingen?

Een rondgang door de organisatie laat zien dat er op vele terreinen verbeteringen zijn te zien en worden ervaren door betrokkenen, variërend van medewerkers tot cliënten en hun naasten.

 • Wij zien veel meer rust bij de cliënten, minder gedragsproblemen, cliënten die nu ‘anders’ (beter) rondlopen, meer contact maken, doordat wij als team beter in staat zijn om de begeleiding met elkaar af te stemmen (Marken Zuid)
 • De aandacht voor het thema welzijn heeft ertoe geleid dat er meer ‘kleine’ aandacht wordt georganiseerd in de huiskamers (Dahlia)
 • Op de familieavond wordt benoemd dat er rust en tijd wordt gevoeld, een andere sfeer. Belangrijkste verbeterpunt van de afgelopen periode is de communicatie tussen verzorging, bewoner en naasten (Berkenhove KSW)
 • We staan meer open voor de vraag van de cliënt. Die is veel meer leidend voor wat wij organiseren (Koningin Wilhelmina)
 • Betere teamsamenwerking leidt tot betere afstemming op de behoeften van cliënten. Dilemma’s die naar boven komen kunnen worden besproken (DAC en Activiteitenplein).
 • Samenwerking tussen het team en de behandelaars rondom zeer complex gedrag van bewoners is aanzienlijk verbeterd (Oostpoort).

Meer weten over het kwaliteitstraject van Atlant?